• تصویر پروفایل aliya

  aliya

  ۴ سال, ماه ۸ قبل

  فلسفه عاشورا
  اگر زمانی ازمابپرسند شما در روز عاشورا که حسین حسین میکنید وبه سر خودتان میزنید چه میخواهید بگویید؟ باید بگوییم :ما میخواهیم حرف اقایمان را بگوییم ماهرسال میخواهیم تجدید حیات کنیم .خودمان را زنده کنیم .ازنومبانی اسلام رابیاموزیم .روح اسلام را از نو به خودمان تزریق کنیم .مانمیخواهیم حس امر به معروف و نهی از منکر احساس شهادت احساس جهاد احسا
  س فداکاری از حق در ما فراموش شود نمیخواهیم فداکاری در راه حق در مابمیرد.

  این فلسفه عاشوراست نه گناه کردن وبعد به نام حسین بن علی بخشیده شدن!!گناه کنیم بعد در حجلسی شرکت کنیم وبگوییم خب دیگر گناهانمان بخشیده شد.گناه انوقت بخشیده میشود که روح ما پیوندی باروح حسین بن علی بخورد گناهان ما قطعا بخشیده میشود.
  متفکرشهیداستادمرتضی مطهری.. کتاب حماسه حسینی

  تصویر پروفایلتصویر پروفایلتصویر پروفایل پسندیده‌اند
امتیاز کاربری ۴۲۵ / امتیاز
فعال

مدال‌ها

رسانه

دوستان