عید غدیر خم _1395

1 thought on “عید غدیر خم _1395
  • امام صادق (ع) فرمود :
    روز غدیر خم عید بزرگ خداست ، خدا پیامبرى مبعوث نکرده ، مگر ینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان ، روز عهد و پایمان و در زمین ، روز پایمان محکم و حضور همگانى است .

Leave a Comment