به مناسبت شهادت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) فالهایی از احادیث تهیه و بین دانشجویان در دانشکده پخش شد.