برنامه افطاری پایگاه شهید جهان آرا که هر ساله بر گزار می شود امسال در تاریخ ۲۷ رمضان از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد .