چهارشنبه از چهارراه ولیعصر به کهف الشهدا ساعت ۵ بعد از ظهر